• Завантаження даних про погоду...
Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб. Тому власники лісів і постійні лісокористувачі зобов'язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів.
Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їхньої локалізації і ліквідації.
Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на органи виконавчої влади з питань лісового господарства та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до чинного лісового законодавства.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених ЛК України, можуть установлювати заборону або обмеження на відвідування лісів населенням, а також проведення певних видів робіт на окремих лісових ділянках на період пожежної небезпеки та під час проведення заходів боротьби зі шкідниками.
Наведемо приклади організації органами виконавчої влади заходів щодо: охорони хвойних лісів від незаконних рубок у передноворічний період; заборони відвідування лісових масивів у пожежонебезпечний період ; збереження та відтворення лісів; поліпшення санітарного стану лісових насаджень уздовж доріг; охорони захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, забезпечення населення, організацій і підприємств області дровами паливними.
Охорону і захист лісів на території України здійснюють:
 Держлісоохорона, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства, органу виконавчої влади з питань лісового господарства АРК, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери його управління.
Держлісоохорона діє у складі Держклісагенства, Республіканського комітету АРК з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагенства, і має статус правоохоронного органу.
Метою діяльності Держлісоохорони є здійснення правових, лісоохоронних та інших заходів, спрямованих на збереження, розширене відтворення, невиснажливе використання лісових ресурсів, включаючи об'єкти тваринного світу в лісах.
Основними завданнями Держлісоохорони є:
 • здійснення державного контролю за додержанням усіма лісокористувачами, власниками лісів та іншими юридичними і фізичними особами лісового законодавства;
 • забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу;
 • запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового господарства та використання лісових ресурсів.
Держлісоохорона під час організації заходів, спрямованих на усунення порушень лісового законодавства, взаємодіє з правоохоронними органами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та їхніми об'єднаннями.
Посадові особи Держлісоохорони відповідно до покладених на неї завдань мають право:
 • безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян і юридичних осіб;
 • перевіряти в установленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами;
 • проводити перевірки додержання лісокористувачами та власниками лісів вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ведення лісового господарства;
 • складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 • зупиняти на території лісового фонду транспортні засоби та проводити огляд транспортних засобів, знарядь, добутих деревини та інших продуктів лісу;
 • зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю в порядку, встановленому законодавством, і використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням, написом та емблемою;
 • доставляти особу, яка порушила лісове законодавство, в органи внутрішніх справ або в органи місцевого самоврядування у разі неможливості встановлення особи на місці вчинення правопорушення для складення протоколу про адміністративне правопорушення;
 • вилучати в установленому законом порядку в громадян і юридичних осіб, які порушили лісове законодавство, документи, добуті деревину та інші продукти лісу, знаряддя їхнього добування, а також транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення;
 • надсилати у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, які порушили лісове законодавство, до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності;
 • проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 • викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними лісового законодавства;
 • безперешкодно відвідувати територію і приміщення юридичних осіб, які провадять діяльність, пов'язану з добуванням, зберіганням або переробленням деревини та інших продуктів лісу, з метою здійснення нагляду за законністю їхнього використання;
 • визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому господарству, та шкоди, заподіяної лісу;
 • анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у разі порушення лісового законодавства;
 • приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності;
 • звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позовів до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування якими закінчився;
 • вносити пропозиції відповідним органам виконавчої влади щодо заборони відвідування лісів населенням і в'їзду до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки;
 • видавати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їхніх повноважень.
Ступінь пожежної небезпеки визначався за "Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянокних ділянок лісового фонду” розробленою інститутом "Укрдіпроліс" і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52.
РОЗПОДІЛ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА КЛАСАМИ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ГА
Лісництво Класи пожежної небезпеки Разом Середній клас
1 2 3 4 5
Сумівське 93,5 7,0 2688,5 42,5 74,7 2906,268 2,99
Цибулівське 133,9 20,4 4187,3 122,4 80,4 4544,441 2,99
Ободівське 133,3 127,6 2399,5 61,4 75,8 2806,166 2,93
Бершадське 217,3 98,0 4835,1 150,9 78,6 5380,135 2,95
Усього 578,0 253,0 14110,4 377,7 309,5 15637,0 2,97
Територія характеризується середнім (2,97) класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок молодняків, середньовікових насаджень, досить інтенсивним відвідуванням лісів місцевим населенням під час пожежонебезпечного періоду.
Територія держлісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів. Охорона лісів забезпечується шляхом наземного патрулювання лісовою охороною.
Крім вказаних заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснюючій роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.
Для покращання охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць створена в кількості .
ЗАПРОЕКТОВАНІ ОБСЯГИ ЗАХОДІВ З ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ
Найменування Одиниця вимірювання Існує Проектується додатково Прийнято 2-ю л/в нарадою Термін виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1 Встановлення протипожежних панно шт. 3 5 5 ревізійний період
1.2 Встановлення попереджувальних аншлагів шт. 32 60 60 ревізійний період
1.3 Обладнання місць відпочинку і куріння шт. 14 35 35 ревізійний період
1.4 Проведення агітаційно роз’яснювальної роботи бесід 3 3 3 ревізійний період
2. Обмежувальні протипожежні заходи
2.1. Створення мінералізованих смуг км 30,5 30,5 щорічно
2.2. Догляд за мінералізованими cугами км 70 70 щорічно
3. Будівельні і ремонтні роботи
3.1 Ремонт і утримання доріг п/п значення км 45 45 Щорічно
4. Дозорно-сторожові протипожежні заходи
4.2 Організація пунктів зосередження п/п інвентаря шт. 7 11 11 ревізійний період
4.3 Утримання пожежних сторожів чол. 4 4 4 Протягом пожежонебезпечного періоду
ПРОЕКТ ПОДІЛУ ТЕРИТОРІЇ НА МАЙСТЕРСЬКІ ДІЛЬНИЦІ
Найменування лісництв Загальна площа, га Обходи
існує проектується
кількість кількість середня площа, га
Сумівське 2906,268 5 5 581,2
Цибулівське 4544,441 6 6 760,9
Ободівське 2806,166 4 4 686,7
Бершадське 5380,135 9 9 594,5
Разом 15637,004 24 24 648,7
ЛІСОЗАХИСТ
Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним.
Лісовпорядкування виявлено в насадженнях 22,8 тис. м3 сухостійного та пошкодженого лісу на площі 2008,1 га.
Осередків хвороб лісу виявлено на площі 103,4га.
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги "Санітарних правил в лісах України" (Київ - 1995).
ЗАПРОЕКТОВАНІ ЩОРІЧНІ ОБСЯГИ ЗАХОДІВ З ЛІСОЗАХИСТУ
Найменування заходів Одиниця вимірювання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ю л/в нарадою Примітка
1. Лісопатологічне обстеження тис. га 5,0 5,0 щорічно
2. Ґрунтові розкопки ям 300 300 -
3. Обприскування розсадників га 7,9 7,9 -
4. Біологічні заходи боротьби:
– виготовлення штучних гнізд шт. 1200 1200 -
– ремонт штучних гнізд шт. 40 40 -
5.Організаційно-господарські заходи:
– нагляд за появою осередків шкідників і хвороб га на всій території лісгоспу -
– організація пунктів лісозахисту пункт 4 4 ревізійний період
Інженер охорони і захисту лісу Кравчук І. Ф.